❈ ELONTUNNE ❈

❈ Lisätietoa palveluista 


❈ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 

(Myös koira- tai hevosavusteisesti)

Neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jonka avulla vahvistetaan arjen sujuvuutta niissä tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet (ADHD, ADD, Aspergerin syndrooma ja Touretten oireyhtymä) tuovat haastetta oman toiminnanohjaukselle. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa voidaan tukea mm. arjen sujuvuutta, ajanhallintaa, opiskelutaitoja ja toiminnanohjauksen vahvistumista.

Ratkaisukeskeisyys neuropsykiatrisessa valmennuksessa tarkoittaa sitä, että valmennuksen avulla pyritään löytämään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin sekä huomaamaan ja löytämään jo olemassa olevia voimavaroja ja vahvuuksia.

Tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja valmennuksessa käytätettävät menetelmät valitaan tavoitteen ja tarpeen mukaan yksilön erityisyys huomioiden.

Neuropsykiatrista valmennusta voi ostaa kertapalveluna tai useamman kerran paketeissa. Myös kotikäynnit mahdollisia.


❈ Ratkaisukeskeinen nuorisoterapia 

(Myös koira- tai hevosavusteisesti)


Ratkaisukeskeinen nuorisoterapia on voimavarakeskeistä terapiaa, joka keskittyy nuoren vahvuuksiin ja asioihin, jotka toimivat. Yhteisten keskustelujen kautta voidaan löytää haastaviin asioihin uudenlaisia näkökulmia, ratkaisuehdotuksia sekä ajatus- ja toimintamalleja.

Nuorisoterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua erilaisiin elämän haasteisiin, kuten masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin, sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja tunne-elämän haasteisiin.

Nuorisoterapiapalvelua voi ostaa yksittäisinä kertoina tai viiden tai kymmenen kerran pakettina.


❈ Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 


Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa tärkeitä periaatteita ovat mm. yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja toiminnallisuus.

Hevosen rutiinien ympärillä (siisteys, ruokinta-ajat, terveydestä ja liikunnasta huolehtiminen) toimiminen tuo tarkasteluun asiakkaan omat arkirutiinit sekä tarpeet niiden muutoksissa. Hevosen tarpeista huolehtiminen lisää tunnetta omasta toimijuudesta ja oman toiminnan tärkeydestä hevosen hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Hevosen kieli on kehon kieli ja se peilaa tarkasti ihmisen tunteita ja energiaa. Hevosen kanssa toimiessa asiakas tulee tietoisemmaksi itsestään, omasta kehostaan ja tunteistaan sekä niiden vaikutuksesta toisiin. Toiminta hevosen kanssa kehittää sosiaalisia taitoja ja vahvistaa itseluottamusta ja itsetuntemusta.


❈ Eläin- ja luontoavusteisuus palveluissa ❈


Eläinavusteisuus palveluissa ei tarkoita harrastamista, vaan eläintyöparin kanssa toteutettu valmennus tai terapia on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista ja eläimen läsnäolon hyötyä prosessissa arvioidaan säännöllisesti. Eläinten kanssa harjoitetaan asiakkaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tarkkaavuuden kohdentumista käsillä olevaan hetkeen sekä kykyä havaita omia ajatuksia ja tulkintoja ja erottaa ne tosiasioista. Eläimet antavat merkityksellisyyden kokemuksia, kun asiakas saa pitää huolta eläimen hyvinvoinnista, esimerkiksi harjaamalla sitä. Eläintä hoivaamalla vahvistuu vähitellen asiakkaan kyky hoivata itseään.

Eläimet toimivat myös erinomaisina peileinä asiakkaille ja eläinten kautta voidaan keskusteluun nostaa monia erilaisia teemoja. Voidaan puhua esimerkiksi siitä, miten Sylvi haluaa tutustua uusiin ihmisiin ja tulla kohdatuksi ja sitä kautta avautuu mahdollisuus keskustella siitä, miten asiakas reagoi uusiin tilanteisiin ja miten hän haluaa tulla kohdatuksi. Eläimet voivat tulla avuksi myös silloin, kun puhe ei riitä tai omista asioista puhuminen tuntuu vaikealta.

Asiakkaan tavoitteet määrittelevät sen, millaisia harjoituksia eläinten kanssa tehdään ja millaisia teemoja eläimistä keskustellessa nostetaan esiin.

Luonto kutsuu meidät pysähtymään ja luonnossa olemisella on useita tutkittuja terveyshyötyjä (esim. verenpaine laskee, sydämen syke hidastuu, mielihyvähormonin tuotanto lisääntyy). Palveluja voidaan toteuttaa myös luontoavusteisesti luonnonhyvinvointivaikutuksista nauttien kotivastaanoton puutarhassa tai sovitusti eri luontokohteissa.