Lisätietoa palveluista

Palvelut


Neuropsykiatrinen valmennus

Apua arjen hallintaan? Toiminnan ohjauksessa toivomisen varaa? Jääkö asiat usein kesken? Onko itsetunto pohjalukemissa? Hankaluuksia pärjätä neuropsykiatrisen oireen kanssa? Haluaisitko tukea ja apua arjen sujuvuuteen neuropsykiatrisen oireen kanssa? Löytää ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja saada omat voimavarat paremmin käyttöösi?

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä työotetta hyödyntävä lähestymistapa neuropsykiatrisiin oireisiin. Neuropyskiatrinen valmennus on tukimuoto, jonka avulla vahvistetaan arjen sujuvutta niissä tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet tuovat haastetta oman toiminnanohjaukselle.

Tunnetuimpia neurosykiatrisia oireyhtymiä ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD, ADD, Aspergerin syndrooma ja Touretten oireyhtymä.

Ratkaisukeskeisyys neuropsykiatrisessa valmennuksessa tarkoittaa sitä, että valmennuksen avulla pyritään löytämään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin sekä huomaamaan ja löytämään jo olemassa olevia voimavaroja ja vahvuuksia.

Tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja valmennuksessa käytetettävät menetelmät valitaan tavoitteen ja tarpeen mukaan yksilön erityisyys huomioiden.

Neuropsykitarisessa valmennuksessa voidaan tukea mm. arjen sujuvuutta, ajanhallintaa, opiskelutaitoja ja toiminnanohjauksen vahvistumista.

 

❈ Eläinavusteinen valmennus

Oma suunta hukassa? Elämässä haasteita, joita haluaisit jonkun kanssa pohtia? Haluatko kehittää tunnetaitojasi? Oppia parempaa vuorovaikutusta? Saada apua ja tukea elämän haasteissa? Löytää oman potentiaalisi ja valjastaa sen käyttöösi?

Eläinavusteinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Eläinavusteisessa valmennuksessa pyritään tukemaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä. Eläimen kanssa olemisen ja tehtyjen harjoitusten kautta asiakkaan itseluottamus ja itsetunto kasvavat. Omanarvontunto nousee, kun asiakas kokee olevansa tärkeässä roolissa eläimen hyvinvoinnista huolehtijana. Eläimen kyky olla läsnä juuri tässä hetkessä auttaa myös asiakasta rentoutumaan ja rauhoittumaan käsillä olevaan hetkeen. 

Eläinavusteisessa valmennuksessa mukana prosessissa on joko koira tai kissa - tai molemmat. Eläimen mukaantulo valmennusprosessiin tuo monia hyötyjä: Eläimen läsnäolo rauhoittaa ja lisää motivaatiota, valmennettavan ja valmentajan välinen vuorovaikutus ja luottamus syntyy luonnollisemmin eläimen äärellä.

Tärkeä osa eläinavusteista valmennusta on tunnetaitojen tukeminen. Tunteiden ja niihin liittyvien reaktioiden tunnistaminen eläimen kanssa toimiessa antaa tilan peilata näitä tunteita ja reaktioita oman elämän ympäristöissä.  

Tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja valmennuksessa käytetettävät menetelmät valitaan tavoitteen ja tarpeen mukaan yksilön erityisyys huomioiden. 


Toimiva vuorovaikutus -kurssi

Törmäätkö toisinaan tilanteisiin, joissa tuntuu, että puhut eri kieltä toisen kanssa? Ymmärretäänkö viestisi joskus väärin? Onko sinun joskus vaikea kuunnella ja ymmärtää muita? Haluaisitko keinoja saada oman viestisi selkeämmin perille muille? Ja oppia ratkaisemaan ristiriitoja keskustelemalla?


Kurssilla käsitellään omia tunteita, ihmisten kohtaamista sekä minä-viestin lähettämistä. Kurssilla harjoitellaan kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista sekä tutustutaan ristiriitojen ratkaisemiseen keskustelemalla. Kurssilla vahvistetaan ihmissuhdetaitoja. Kurssi sisältää paljon pareittain ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia.


Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä keskustelu- ja kuuntelutaidoissaan. Kurssi sopii erinomaisesti esimerkiksi työyhteisöille. Hyvät vuorovaikutustaidot lisäävät työhyvinvointia. Kurssilla opittuja taitoja voi hyödyntää kaikissa arjen kohtaamisissa.

Teemat:

  • Hyvän vuorovaikutuksen edellytykset
  • Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
  • Puhumisen ja kuuntelemisen vuorottelu


Kurssin kesto on 12 tuntia. Se voidaan toteuttaa 6x2h, 4x3h tai 3x4h -kokonaisuuksina.


❈ CwC-istuntaopetus

Oletko saanut ratsastustunneilla ohjeita, joita ei perustella mitenkään? Haluaisitko oppia ymmärtämään paremmin miksi jokin asia pyydetään ratsastettaessa tekemään? Haluatko kyseenalaistaa jo oppimiasi asioita? Haluatko oppia istumaan hevosen selässä biomekaanisesti oikein? Ja samalla syventää yhteyttäsi hevoseen?

Olen opiskellut CwC-istuntaopettajaksi Katariina Alongin opissa. CwC on lyhenne sanoista Coaching with Connection. Opetuksessa tuetaan ratsastajan ja hevosen välisen yhteyden syventymistä. CwC-istuntaopetus perustuu istunnan biomekaniikkaan ja siinä on mukana aina kolme osa-aluetta: Tietoisuus, tekniikka ja tunne. Tekniikassa keskitytään hevosen ja ratsastajan kehojen biomekaniikkaan ja sen lainalaisuuksiin. Tätä myöten ratsastaja tulee tietoisemmaksi omasta ja hevosensa kehosta sekä yhteydestään hevoseen. Tunteet ovat mukana kaikessa, mitä teemme ja hevonen aistii tunnetilamme ja energiamme, joten myös tunnetilan huomioiminen istuntaopetuksessa on tärkeää.

CwC-istuntatunneille voi tulla kuka tahansa yllämainituista asioista kiinnostunut. Ei ole väliä oletko aloitteleva ratsastaja vai kokenut konkari, CwC-istuntaopetuksessa lähdetään liikkeelle ratsukon taso huomoiden. CwC-istuntaopetuksesta on apua myös silloin, jos ratsastukseen liittyy paljon tunteita (esim. pelkoa tai turhautumista).

CwC-istuntaopetus tapahtuu ratsastajan omalla/lainaammalla hevosella. Hevosen ja ratsastusalueiden käyttökuluista vastaa asiakas. En vakuuta asiakkaitani, joten suosittelen ratsastajalle joko voimassaolevaa tapaturmavakuutusta tai ratsastusseuran jäsenyyttä sekä hevosen vakuuttamista.


❈ Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa hevosten parissa talliympäristössä. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa tärkeitä periaatteita ovat mm. yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja toiminnallisuus. 

Hevosen rutiinien ympärillä (siisteys, ruokinta-ajat, terveydestä ja liikunnasta huolehtiminen) toimiminen tuo tarkasteluun asiakkaan omat arkirutiinit sekä tarpeet niiden muutoksissa. Hevosen tarpeista huolehtiminen lisää tunnetta omasta toimijuudesta ja oman toiminnan tärkeydestä hevosen hyvinvoinnista huolehtimisessa. 

Hevosen kieli on kehon kieli ja se peilaa tarkasti ihmisen tunteita ja energiaa. Hevosen kanssa toimiessa asiakas tulee tietoisemmaksi itsestään, omasta kehostaan ja tunteistaan sekä niiden vaikutuksesta toisiin. Toiminta hevosen kanssa kehittää sosiaaliasia taitoja ja vahvistaa itseluottamusta ja itsetuntemusta. 


 ❈ HeLMi®-kurssit

HeLMi®-sana on lyhenne sanoista Hevosavusteisen Läsnäolon taito Mindfulness. Mindfulness on tietoista hyväksyvää läsnäoloa. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo on taito, jota voi kehittää harjoittelemalla ja havainnoimalla omia kokemuksiaan.  Hevoset ovat läsnäolon mestareita ja siksi erinomaisia opettajia meille pysähtymään ja olemaan hetkessä.


HeLMi-kurssi sisältää tietoa ja materiaalia tietoisesta läsnäolosta. Kurssi kestää 8 viikkoa, tapaamiset on kerran viikossa 1½-2 tuntia kerrallaan. Kursseilla tehdään läsnäoloharjoituksia sekä hevosen kanssa että ilman hevosia talliympäristössä. Lisäksi asiakas harjoittaa läsnäolon taitoaan tapaamisten välissä n. ½-1h/vrk.